Статут

І. Загальні положення

1.1. Херсонська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 Херсонської міської ради (далі - школа), заснована рішенням виконавчого комітету Херсонської міської ради депутатів трудящих №753 від 03.07.63 р., реорганізована з восьмирічної загальноосвітньої школи у в середню загальноосвітню школу рішенням виконавчого комітету обласної ради депутатів трудящих № 431/22 від 24.10.68р та знаходиться у комунальній власності.

1.2 Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу:

73005, м. Херсон, вул.. Перекопська 173-а

1.3. Школа є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер, бланки з власними реквізитами. Школа може мати реєстраційний рахунок в органах Державного казначейства, самостійний баланс або обслуговуватися централізованою бухгалтерією при управління освіти Херсонської ради

1.4. Власником школи є Херсонська міська рада. Управління освіти Херсонської міської ради сприяє фінансуванню школи її матеріально-технічному забезпеченню.

1.5. Головною метою школи є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Школа планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного, місячного, тижневого, календарного планів. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. Річний план роботи затверджується педагогічною Радою школи.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

ІІІ. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в школі є: учні, педагогічні працівники, психологи, бібліотекарі, інші спеціалісти, керівник, батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов'язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, чинним законодавством та цим Статутом.

IV. Управління школою.

4.1. Управління школою здійснюється Управлінням освіти Херсонської міської ради.

4.1.1. Безпосереднє керівництво школою здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як З роки, стан здоров'я якого не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, успішно пройшов атестацію керівних кадрів навчальних закладів у порядку встановленому Міністерством освіти і науки України.

4.8. При школі рішенням загальних зборів створений і діє батьківський комітет.

4.8.1. Метою діяльності комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу в реалізації завдань загальної середньої освіти, зміцнення науково-методичної, бібліотечної, матеріально-технічної бази школи, проведення ремонтних робіт (капітальних, поточних) щодо підготовки закладу до нового навчального року, організація проведення та контроль за здійсненням харчування та оздоровлення учнів, проведення нагородження за високі досягнення у навчанні, активну участь у житті школи учнів, сумлінне виконання обов’язків педагогічних та технічних працівників грошовими винагородами та цінними подарунками.

V. Матеріально-технічна база

5.1. Матеріально-технічна база школи включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі школи.

5.2. Майно школи перебуває у комунальній власності і закріплюється за нею на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства та не може бути вилученим у нього.

5.3. Школа відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна школи проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані школи внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база школи складається із навчальних кабінетів, майстерень, а також спортивної, актової зали, бібліотеки з читальною залою, архіву, медичного, комп'ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу тощо. За потребою для учнів 1 класу можуть бути облаштовані спальня та ігрова.

5.6. Відповідно до рішення Херсонської міської ради від 30 травня 2005 р. за № 818 та Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 327635 школа має земельну ділянку площею __________ м2 , на якій розміщуються будівля школи, спортивний і ігровий майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

VI. Фінансово-господарська діяльність

6.1. Фінансування школи здійснюється власником - Херсонською міською радою відповідно до законодавства.

6.2. Фінансово-господарська діяльність школи проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України , Законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту" кошторису та інших нормативно-правових актів.

6.3. Джерелами формування кошторису школи є:

  • кошти міського бюджету;
  • кошти, отримані за надання додаткових освітніх послуг, відповідно до чинного Законодавства;
  • благодійні внески від юридичних та фізичних осіб.

6.4. Школа має право:

  • на придбання та оренду необхідного обладнання та інших матеріальних ресурсів;
  • отримувати допомогу від підприємств, установ, організацій або фізичних осіб;
  • фінансувати за рахунок власних надходжень коштів заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов працівників школи;
  • за погодженням з управлінням освіти Херсонської міської ради, укладати договори в межах своїх повноважень на придбання товарів, виконання робіт та послуг.

6.5. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку у школі визначається законодавчими та нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України. За рішенням власника школи бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію при управлінні освіти Херсонської міської ради.

6.6. Звітність про діяльність школи встановлюється відповідно до законодавства.

VII. Міжнародне співробітництво

7.1. Школа за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв'язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

7.2. Школа має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво зі школами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об'єднаннями інших країн.

7.3. Участь школи у міжнародних програмах, проектах, учнівському та педагогічному обміні здійснюється відповідно до законодавства.

VIII. Контроль за діяльністю школи.

8.1. Державний контроль за діяльністю школи здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

8.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України, Державна інспекція навчальних закладів при Міністерстві освіти і науки України, Департамент освіти і науки обласної державної адміністрації, управління освіти Херсонської міської ради.

8.3. Основною формою державного контролю за діяльністю закладу є державна атестація закладу, яка проводиться не рідше ніж один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

8.4. У період між атестацією проводяться перевірки школи з питань, пов'язаних з навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1—2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов'язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться управлінням освіти Херсонської міської ради відповідно до чинного законодавства.

IX. Реорганізація або ліквідація школи

9.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію школи приймає Херсонська міська рада.

9.2. Реорганізація школи відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

9.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Херсонською міською радою.

9.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління школою.

9.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно школи, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє виконавчому комітету Херсонської міської ради.

9.6. У випадку реорганізації права та зобов'язання школи переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

 

 

Категорія: Нормативні документи | Додав: denis-admin (30.11.2017)
Переглядів: 51