Школа – це маленька країна,

в якій учні та вчителі

живуть за своїми законами і правилами.

 

Наш девіз:

Ми всі одна сім’я

Єдина ми родина

Багато різних «Я»

Всі разом – «Україна»

 

Наше кредо:

 «Для того, щоб мати майбутнє,

Необхідно бути готовим зробити

щось нове!»

(Пітер Друкер)

Загальновідомо, що виховання – складний і багатогранний процес. На виховання особистості впливають родина, оточення, школа.

     За сучасних умов провідну роль у цьому відіграє школа, класний колектив, педагоги. Мудрий педагог організує виховну роботу в учнівському колективі так, щоб

спрямувати розвиток дитини на формування духовно – моральних якостей, допомогти їй повірити у свої можливості, у свою винятковість та неповторність з тим, аби формувалася цілеспрямована, високоорганізована , висококультурна особистість, спроможна реалізувати свій інтелектуальний потенціал, творчі здібності в умовах сучасного суспільства.

      В основу виховання особистості в Херсонській ЗОШ І-ІІІ ступенів №36 м.Херсона  покладено особистісно орієнтований підхід, в основі якого лежать технології психолого – педагогічного проектування, які передбачають активне залучення учня до виховного процесу на засадах співпраці, діалогу, партнерства, високої вимогливості, глибокої поваги і розуміння.

 

Учнівське самоврядування не є формальним органом шкільного життя. Це можливість навчитися жити і працювати за законами демократичного суспільства. Діяльність шкільної ради самоврядування різноманітна і насичена. У центрі уваги – різноманітні заходи:

· навчання лідерів,

· шефство над учнями початкових класів;

· благодійні  ярмарки;

· предметні тижні;

· дні учнівського самоврядування;

· акції «Я – господар своєї школи», «Живи, книго!», «У серці з Україною», «Сонечко в долонях», «Україна понад усе»;

· спортивні змагання, турніри;

· виховні години;

· анкетування;

· загальношкільні лінійки;

· чергування у школі;

· свята, конкурси, ігротеки.

 

РЕАЛІЗАЦІЯ

ЦІЛЬОВОГО ПРОЕКТУ
УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
 «КАКТУС»

МЕТА ПРОЕКТУ:

створення і впровадження у практику роботи школи ефективної моделі учнівського самоврядування

 

ЗАВДАННЯ

* організація колективного пошуку оптимальної структури учнівського самоврядування школи, яка б відповідала потребам сьогодення;

* розробка механізму залучення учнівської молоді до активної участі в учнівського самоврядуванні;

* визначення сучасного змісту, форм та методів роботи органів учнівського самоврядування;

 

* ініціювання та реалізація соціально значущих проектів, програм, акцій;

* реалізація програми навчання лідерів;

 

 

 

ЗОСЕРЕДЖЕННЯ ЗУСИЛЬ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕКТИВУ ТА РАДИ ЛІДЕРІВ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА:

* проектуванні та поетапній апробації моделі учнівського самоврядування, спрямованого на розвиток в учнівської молоді лідерського потенціалу, громадянської активності:

* визначенні соціально-педагогічних можливостей позаурочної діяльності школи для впровадження ефективної моделі учнівського самоврядування;

* впровадженні перспективних технологій навчання молодіжних лідерів;

* освоєнні нових підходів з проблеми самоврядування.

Організаційно-методичне супроводження проекту в школі здійснює

РАДА КООРДИНАТОРІВ ПРОЕКТУ У СКЛАДІ

Директора школи -         

                    Соловйова Вікторія Федорівна

Заступника з НВР -

                          Черних Віра Петрівна

 Заступника з ВР –

              Тишкевич Світлана Миколаївна

Педагога – організатора –

       Волинчук Таїса Василівна

Шапошник Катерина Валеріївна

Класних керівників - 

       Максименко Наталя Миколаївна

Покрова Лариса Федорівна

Масловська Ірина Вікторівна

Примич Катерина Олегівна

Полякова Ірина Валентинівна

Молчанова Олена Петрівна

Євшина Інна Миколаївна

Чуприна Тетяна Василівна

 

 

ФУНКЦІЇ РАДИ КООРДИНАТОРІВ

* інтегративно – координаційна, яка полягає в об’єднанні та координації зусиль всіх структур школи;

* навчально-методична, зміст якої полягає у забезпеченні методичним інструментарієм, навчальними програмами; в організації навчання педагогів і лідерів учнівського самоврядування;

* дослідницька, яка реалізується через здійснення широкого спектру досліджень, моніторингу стану та динаміки розвитку учнівського самоврядування  творчих об’єднаннях;

* інформаційно-рекламна, завданнями якої є створення інформаційного позитивного іміджу дитячої організації, рекламування діяльності органів учнівського самоврядування.

 

ОЧІКУВАНІ КІНЦЕВІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ

* усвідомлення учнівською молоддю важливості участі у розв’язанні актуальних проблем на рівні школи, району;

 

* розвиток громадянської ініціативи та громадянської відповідальності учнівської молоді; набуття соціальної дії через участь у реалізації соціальних проектів;

 

* оволодіння вихованцями знаннями, вміннями, навичками, технологіями формування та розвитку життєвої компетентності;

 

* залучення молоді до безпосередньої участі у формуванні та реалізації програм, що стосуються суспільства взагалі й молоді зокрема;

 

* розвиток різноманітних форм учнівського самоврядування; розробка механізмів залучення молоді до активної участі в самоврядуванні.

 

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО САМОВРЯДУВАННЯ УЧНІВ

 

І. Загальні положення.

 

1.1 Учнівське самоврядування – добровільна дитяча громадська позапартійна організація сприяння вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров’я, культурного та фізичного виховання, згуртованості колективу школи, формування у всіх учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків.

 

1.2 Учнівське самоврядування у своїй діяльності керується Конституцією України, Конвенцією ООН про права дитини, іншими нормативно - правовими документами та цим Положенням.

 

1.3 Учнівське самоврядування організовується з учнів школи.

 

1.4 Для координації роботи учнівського самоврядування за власним бажанням призначаються консультанти з числа адміністративно-педагогічного персоналу, які консультують учнів відповідно роботи окремих напрямків.

МЕТА І ЗАВДАННЯ

 

2.1  Метою організації самоврядування є розвиток соціальної та організаторської активності учнівської молоді шляхом залучення до дієвої участі в демократичному управлінні.

 

2.2  Головною метою є:

 

* захист прав та інтересів своїх членів;

* інтеграція зусиль для добрих і корисних справ;

* розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу в школі;

 

2.3 Завдання:

 

* формування навичок самоврядування, соціальної активності й соціальної відповідальності в процесі практичної, громадської діяльності учнівської молоді;

* формування суспільно-громадського досвіду особистості, розвиток, стимулювання, реалізація її творчого потенціалу;

* формування життєвої компетентності та стимулювання життєвого успіху старшокласників;

* розвиток творчих рис характеру, а саме цілеспрямованості, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, оригінальності, готовності до виправданого ризику;

* залучення учнів до участі у вирішенні трудових, соціально-політичних, моральних потреб суспільства;

* об’єднання старшокласників для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їхніх творчих здібностей;

* розвиток світогляду старшокласників для подальшого формування цивілізаційної компетентності.

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПАРЛАМЕНТ УЧНІВСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ «КАКТУС»

1. Загальні положення.

1.1 Парламент учнівського врядування школи є виконавчим органом учнівського врядування. Він покликаний активно сприяти згуртованості колективу школи, формуванню всіх учнів свідомого та відповідального відношення до своїх справ та обов₴язків,які зазначені у Статуті школи, у Єдиних вимогах до учнів і Положенні про центри врядування.

1.2 Парламент складається із Центрів органів врядування класних колективів - активних, дисциплінованих учнів 5-10 класів та Президента парламенту

1.3 Парламент обирається на загально шкільних зборах, які проводяться раз на рік.

2. Завдання і зміст роботи Парламенту.

2.1 Основні завдання парламенту - сприяти педагогічному колективу школи у подальшому розвитку у дітей життєвої активної позиції. У вихованні національної свідомості, у створенні необхідних комфортних умов для розвитку в учнів їх здібностей та творчої ініціативи, їх самореалізації у пізнавальній та навчальній діяльності.

2.2 Парламент школи організує роботу системи учнівського врядування школи.

2.3 Парламент бере участь у створенні Центрів врядування.

2.4 Парламент бере участь у реорганізації, злитті або скасуванні Центрів врядування.

2.5 Парламент підбиває підсумки роботи Центрів врядування.

2.6 Парламент сприяє розвитку навичок самообслуговування, вихованню свідомої дисципліни та культури поведінки, а також виконанню учнями Статуту школи та Єдиних вимог до учнів

 

 

 

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТА НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА УЧНІВСЬКОГО ВРЯДУВАННЯ

 

 

Президент повинен бути:

* чесною і порядною людиною;

* винахідливим;

* об'єктивним;

* ініціативним, докладати до будь-якої справи свої зусилля, думки, пропозиції;

* давати поради, але ненав'язливо;

* бути уважним товаришем, вміти відповідати за свої дії, вчинки, слова;

* гідно сприймати критику на свою адресу;

* за роботою не забути про відпочинок.

 

 

10 ЗАКОНІВ ГАРНОГО Голови Центру МІНІСТРА

Я – ГОЛОВА, і я відповідаю за кожен вчинок своїх підлеглих.

Я зобов'язаний прислухатись до думки кожного учня школи.

Я вихований, працьовитий, толерантний.

Я повинен бути в курсі всіх подій, які відбуваються в школі.

Я в першу чергу раджу, а потім – контролюю і караю.

Я ввічливий, терплячий і стриманий.

 

Я справедливий і людяний.

Я творчо підхожу до всіх справ, я з гордістю ношу звання міністр.

Я завжди посміхаюсь – дарую гарний настрій своїм друзям та товаришам.